Welded Structures Designer

Welded Structured Designers

Διεθνές πρόγραμμα «International Welded Structures Designers» για Πολιτικούς Μηχανικούς κυρίως, αλλά όχι μόνο. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, μετά από πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια που απαιτήθηκαν για την συγγραφή της σχετικής εκπαιδευτικής ύλης από εξειδικευμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, και την έγκρισή της από τον Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συγκολλήσεων, είναι πλέον σε θέση να προσφέρει στην Ελληνική αγορά, το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, και όχι μόνο, αναφορικά με την «Μελέτη και τον Σχεδιασμό», πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταλλικής ή σύμμεικτης κατασκευής.

Το Δίπλωμα International Welded Structures Designers [IWSD] που απονέμεται μετά από Εξετάσεις, είναι ισοδύναμο με το «International Welding Engineers» [IWE], των Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά απευθύνεται κυρίως σε ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Διπλωματούχων είτε Πτυχιούχων, από Πολυτεχνικές Σχολές είτε ΑΤΕΙ αντίστοιχα, αφού αναφέρεται κυρίως σε σημαντικές πτυχές του σχεδιασμού συγκολλητών μεταλλικών δομικών και μη κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δοκών ελασμάτων, πλαισίων, δικτυωμάτων, πλεγμάτων, κελύφων, ποιοτικού ελέγχου καθώς και κόστους κατασκευής.

Η «Μελέτη και ο Σχεδιασμός» μεταλλικών είτε σύμμεικτων έργων πριν την κατασκευή τους, αποτελεί διαχρονικά κομβικό στοιχείο των συγκολλητών κυρίως κατασκευών, και κατά την διάρκεια των συμβατικών σπουδών στα Πολυτεχνεία Διεθνώς, η εμβάθυνση στο εν λόγω αντικείμενο είναι επιφανειακή, ενώ ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται πλέον από την Διεθνή αγορά και την κατασκευαστική βιομηχανία ειδικότερα.

Πόσες κατασκευαστικές εταιρείες μεταλλικών κατασκευών δραστηριοποιούνται Διεθνώς αλλά και στην Χώρα μας?

Πόσοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων εργάζονται στο στάδιο της προκατασκευής, και την ανέγερσης μιας μεταλλικής κατασκευής σε εργοστάσια και εργοτάξια ταυτόχρονα?

Ο αριθμός είναι ευτυχώς τεράστιος, καθώς εξασφαλίζει αρκετές θέσεις εργασίας ειδικευμένου προσωπικού, και ειδικότερα κατασκευαστικών ειδικοτήτων.

Ένα έργο, ως γνωστό, θα περάσει από 3 βασικά στάδια. Αρχικά αυτό της Μελέτης και του Σχεδιασμού –Design , στην συνέχεια σε αυτό της Κατασκευής -Fabrication /Construction, και τέλος στην Λειτουργία για την οποία προορίζεται- Process/Maintenance.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε έναν Μηχανικό να επιλέξει σε τι θα εξειδικευτεί και στην συνέχεια θα στηρίξει τη καριέρα του.

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία κατασκευών και έργων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταλλικά κτήρια και σύμμεικτες κατασκευές, Γέφυρες, Ναυπήγηση, δίκτυα σωληνώσεων, δοχεία πιέσεως , εναλλάκτες θερμότητας, δεξαμενές αποθήκευσης, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, εγκαταστάσεις διύλισης, πετροχημικών και φυσικού αερίου, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες ηλεκτρονικών ειδών, κ.α., καταλαμβάνουν το 77% της παγκόσμιας κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Το στάδιο του Σχεδιασμού και της Μελέτης, δεν περιλαμβάνει ένα απλό σχέδιο ή πλάνο μιας όδευσης με διαστάσεις και υψομετρικές λεπτομέρειες. Οριοθετεί τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της  Κατασκευής, του  Ελέγχου Ποιότητας, καθώς και της εν συνεχεία Λειτουργίας του έργου. Η επιλογή των υλικών, ο τρόπος σύνδεσής τους, η αντοχή, οι τάσεις και το επιτρεπτό φορτίο, οι θερμοκρασιακές συνθήκες, οι κατασκευαστικές ανοχές, η διάρκεια ζωής κλπ.,  όλα αποτελούν στοιχεία του «Σχεδιασμού» /Design μιας κατασκευής.

Ειδικότερα σε μια αμιγώς μεταλλική κατασκευή είτε σύμμεικτη κατασκευή κτιριακών έργων κυρίως, όπου για την τελική  συναρμολόγηση των μερών απαιτείται η συγκόλληση, η οποία και χαρακτηρίζεται ως ειδική διεργασία, καθώς τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να εξακριβωθούν πλήρως με απλούς ελέγχους ποιότητας, και τυχόν ελαττώματα παρουσιάζονται όταν πλέον το προϊόν τεθεί σε λειτουργία, η προετοιμασία και η μελέτη αυτής, θα πρέπει να είναι ενδελεχής και με τα αυστηρότερα κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αστοχίας. Η δυνατότητα μάλιστα εκτίμησης από τους μηχανικούς του έργου, των τυχόν ελαττωμάτων με Μη Καταστροφικές Μεθόδους, θεωρείται επίσης εξαιρετικά σημαντική.

Η Εθνική μας εικόνα στο τομέα του «Design» αποκλίνει τρομερά, από την εικόνα της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

Τα μεγαλύτερα Ελληνικά Κρατικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκαταλέγονται στα καλύτερα παγκοσμίως (Academic Ranking of World Universites - ARWU), αποδεικνύοντας ότι η αρχική γνώση  υπάρχει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Η εξειδίκευση όμως, το πάντρεμα της γνώσης με την εμβάθυνση σε έναν τόσο μοναδικό τομέα, είναι δυστυχώς ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, μη δίνοντας έτσι την δυνατότητα να προωθηθεί η ανάπτυξη του «Design», παρά μόνο σε Ακαδημαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα όταν πρέπει να συνδυαστεί με μια ειδική διεργασία, η λύση που προτείνεται και είναι αποδεκτή από όλους, είναι οι «επαγγελματίες του εξωτερικού».

Μεγάλα επενδυτικά έργα στην χώρα μας, Μελετήθηκαν και Σχεδιάστηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις και Κατασκευάστηκαν, από μεγάλες εταιρείας του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, έργα αναβάθμισης και επέκτασης διυλιστηριακών εγκαταστάσεων από Γαλλικές Ισπανικές και Ιταλικές Μελετητικές εταιρείες.

Ακόμα και στην ναυπηγική ιστορία της χώρας μας, όπου η κατασκευή πλωτών μέσων επάξια υποστηρίζεται από την σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα Ελληνικά Ναυπηγεία, αναφορικά με τον σχεδιασμό και τις μελέτες, οδηγείται σε εταιρείες εκτός Ελλάδας.

Δεν πρέπει όμως να μας προκαλεί καμία έκπληξη αυτό το κενό στην συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση, από την στιγμή που έως τώρα δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη κατάρτιση.

Ο Σχεδιασμός και η Μελέτη με βάση την ανάλυση είναι εφικτά, όμως οι σημαντικές πτυχές του σχεδιασμού συγκολλητών μεταλλικών δομικών και μη κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δοκών ελασμάτων, πλαισίων, δικτυωμάτων, πλεγμάτων, κελύφων, ποιοτικού ελέγχου και κόστους κατασκευής είναι απόρροια επαγγελματικής εμπειρίας, έρευνας, και πρακτικής εφαρμογής του κώδικα μηχανικής.


Το αυτοτελές πρόγραμμα εκπαίδευσης Welded Structures Designers είναι εξάμηνο, και αποτελείται από 175 ώρες, αλλά ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων, ίσως απαιτηθεί και η παράλληλη εκπαίδευσή τους, σε συνδεδεμένα τεχνικά αντικείμενα, και η έκταση της εκπαίδευσης να διαμορφωθεί σε 2 εξάμηνα σπουδών.  

Ενεργά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, τα οποία και δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Working Group: International Welded Structures’ Designers, σχετικά με την σύνταξη Διεθνούς οδηγίας για την Εκπαίδευση και την  Πιστοποίηση Διεθνών Μελετητών και Σχεδιαστών Συγκολλητών Κατασκευών, βλέποντας τις ευκαιρίες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, επιμελήθηκαν και προτείνουν την υλοποίηση αυτής της προοπτικής άμεσα στη Χώρα μας.

Τα βασικά στάδια της κατάρτισης του προγράμματος Welded Structure Designers, είναι τα ακόλουθα 3 .

Στάδιο 1: Η συγκόλληση για τους Σχεδιαστές/ Μελετητές – Welding for Designers

Στάδιο 2: Εξειδίκευση Μελέτης και Σχεδιασμού – Design Specialization

Στάδιο 3: Εξειδίκευση Μηχανικού Σχεδιαστή / Μελετητή – Designer Engineering Specialization

Πιο συγκεκριμένα η εγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, φαίνεται παρακάτω στην Αγγλική γλώσσα, και επικεντρώνεται σε συγκριμένους μαθησιακούς στόχους.

iwsd table

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της συγκριμένης εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα προχωρήσει σε εκμάθηση κατάλληλου προγράμματος ανάλυσης τάσεων κατασκευών και θα διαθέσει σχετικά papers και έρευνες των Working Units του Διεθνές Ινστιτούτου Συγκολλήσεων – IIW-.

Τα τυπικά προσόντα εισαγωγής, Αφορούν Μηχανικούς 5 ετούς και 4 ετούς φοίτησης.

Με δεδομένο ότι κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί εκμάθηση προγράμματος ανάλυσης τάσεων, θα επιτραπεί η παρακολούθηση και ατόμων που δεν είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, με την προϋπόθεση ότι τα επίπεδο των μαθηματικών τους είναι τουλάχιστον επιπέδου πρώτου έτους πολυτεχνικής σχολής ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Για αυτούς τους συμμετέχοντες, θα δοθεί ξεχωριστός τίτλος σπουδών, μετά από εξετάσεις.