Διεθνείς Επιθεωρητές Συγκολλήσεων [IWIP -C-S-B level / IIW,EWF, ISO/IEC 17024]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Το προσωπικό Διεθνών Επιθεωρητών Συγκολλήσεων [IIW, EWF]αποτελείται από 3 βαθμίδες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης βασισμένες στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο του Συμμετέχοντα. 

Επιπλέον, παρέχονται προγράμματα Επιθεωρητών Συγκολλήσεων Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων ISO /IEC 17024.

Επιπλέον των τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για τους Επιθεωρητές Συγκολλήσεων, απαραίτητο πλέον προσωπικό σε όλα τα κατασκευαστικά έργα, σε έργα συντήρησης και αξιολόγησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζουν την δομή τους στην άρτια συμπεριφοράς του Επιθεωρητή Συγκολλήσεων στην επαγγελματική του πορεία.

Ο ρόλος του Επιθεωρητή

Ο ρόλος του επιθεωρητή ξεκινά πολύ πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της αλλά και μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας  και ολοκληρώνεται  μόνο όταν τα αποτελέσματα είναι σωστά έχουν καταγραφεί.

Ως μέρος ενός  συστήματος ποιότητας, οι δραστηριότητες επιθεώρησης ορίζονται σε πλάνο Επιθεωρήσεων και Δοκιμών  (ΙΤΡ), το οποίο περιγράφει με σαφήνεια τι απαιτείται.

Ο επιθεωρητής είναι συχνά υπεύθυνος για την ιχνηλασιμότητα των υλικών, τις εγκεκριμένες διαδικασίες συγκόλλησης και κατάλληλα καταρτισμένους συγκολλητές, τις πιθανές μετέπειτα θερμικές κατεργασίες, την μέθοδο δοκιμής, των NDT ή τα μηχανικές δοκιμές .

Τυπικά Καθήκοντα των Επιθεωρητών Συγκολλήσεων:

 • Ερμηνεία σχεδίων και προδιαγραφών.
 • Επαλήθευση της διαδικασίας Συγκόλλησης (WPS) και των προσόντων συγκολλητή ή χειριστή συγκόλλησης.
 • Επαλήθευση της εφαρμογής εγκεκριμένων διαδικασιών συγκόλλησης.
 • Επιλογή δειγμάτων δοκιμής παραγωγής.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
 • Σύνταξη εκθέσεων και τήρηση αρχείων.
 • Προετοιμασία διαδικασιών επιθεώρησης.
 • Έλεγχος της σωστής εφαρμογής των μεθόδων NDT.

1. International Welding Inspector Level -Comprehensive [IIW, EWF]/ Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων, Επίπεδο C


Ένας υποψήφιος που ολοκληρώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των συνολικών 231 εκπαιδευτικών ωρών για το Comprehensive Level θα διαθέτει άριστη γνώση της θεωρίας συγκόλλησης και της επιθεώρησης αλλά και των εφαρμογών τους.

Το Πρόγραμμα κατηγοριοποιείται σε δυο μέρη, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω, στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων συνολικής Διάρκειας 103 ωρών και της Επιθεώρησης Συγκολλήσεων διάρκειας 128 ωρών.

Η εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο περιεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιθεωρητών παγκοσμίως.

DiplomaPartΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων / IWIP – Comprehensive LevelΤεχνολογία Συγκόλλησης1. Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός35
2. Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση50
3. Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός10
4. Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής8
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Τεχνολογίας Συγκολλήσεων103
Επιθεώρηση Συγκόλλησης1. Διασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Ποιότητας στην Επιθεώρηση35
2. Δοκιμές Συγκολλήσεων και Σύνταξη Αναφορών40
3. Παρακτική Εξάσκηση στις Δοκιμές53
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Επιθεώρησης  Συγκολλήσεων128
*Η εκπαίδευση της Τεχνολογίας Συγκολλήσεων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για τους Κατόχους διπλωμάτων IWE, IWT.

Ο Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων Comprehensive Level, το οποίο αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα των Επιθεωρητών Συγκόλλησης, είναι σε θέση να (επιπροσθέτως των δραστηριοτήτων των Level Standard και Basic) :

 • Να διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το σύνολο των δραστηριοτήτων της Επιθεώρησης Συγκολλήσεων.
 • Να επιβλέπει τις δραστηριότητες των IWI-S και IWI-B.
 • Να αναπτύσσει και παρέχει σχετικές οδηγίες στους IWI-S και το IWI-B.
 • Να ενεργεί ως τεχνικός εμπειρογνώμονας για τη λειτουργία επιθεώρησης.
 • Να αναπτύσσει, να σχολιάζει και να επανεξετάζει Σχέδια Ποιοτικού Ελέγχου και Σχέδια Δοκιμών, που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα/υπηρεσίες δεν υπάγονται σε Πρότυπα, Κώδικες, Προδιαγραφές, Σχέδια ή Κανονιστικές διατάξεις.
 • Να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες Επιθεώρησης σε μη συμβατικές εφαρμογές για υλικά, διεργασίες, καταστροφικές δοκιμές και τεχνικές NDT.

2. International Welding Inspector Level Standard [IIW, EWF]/ Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων, Επίπεδο S


Ο Υποψήφιος που ολοκληρώνει το «Standard» επίπεδο εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Διεθνές Ινστιτούτου Συγκολλήσεων θα διαθέτει ανώτερες γνώσεις της διεργασίας συγκόλλησης και της επιθεώρησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 173 εκπαιδευτικές ώρες, θεωρητικής και πρακτικής εκμάθησης όπως περιγράφεται στον πίνακα παρακάτω.

DiplomaPartΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων / IWIP – Standard LevelΤεχνολογία Συγκόλλησης1. Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός22
2. Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση39
3. Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός8
4. Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής8
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Τεχνολογίας Συγκολλήσεων77
Επιθεώρηση Συγκόλλησης1. Διασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Ποιότητας στην Επιθεώρηση29
2. Δοκιμές Συγκολλήσεων και Σύνταξη Αναφορών30
3. Πρακτική Εξάσκηση στις Δοκιμές37
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Επιθεώρησης  Συγκολλήσεων96
Η εκπαίδευση της Τεχνολογίας Συγκολλήσεων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για τους Κατόχους διπλωμάτων IWE, IWT, IWS.

Αυτή η βάση γνώσεων θα επιτρέψει στον υποψήφιο να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες (επιπλέον της δραστηριότητας του Basic επιπέδου /  IWI-B):

 • Να επιβλέπει τις δραστηριότητες του IWI-B.
 • Να αναπτύσσει και παρέχει σχετικές οδηγίες στους IWI-B.
 • Να αναπτύσσει, να σχολιάζει και να επανεξετάζει Σχέδια  Ποιοτικού Ελέγχου και Σχέδια Δοκιμών, σύμφωνα με τα  Πρότυπα, τους Κώδικες, τις  Προδιαγραφές, τα Σχέδια ή  τις Κανονιστικές διατάξεις
 • Να διεξάγει επιτόπιο έλεγχο σε δοκιμές πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής των δειγμάτων.
 • Να επαληθεύει τη συμμόρφωση των WQPRs,  WPSs και της πιστοποίησης συγκολλητών σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα, Κώδικές, Προδιαγραφές και για συμβατικές εφαρμογές (π.χ. διεργασίες συγκόλλησης τόξου, χάλυβες, κράματα αλουμινίου κτλ).
 • Να επαληθεύει τη συμμόρφωση των προδιαγραφών PWHT με τα ισχύοντα πρότυπα, κώδικες και Προδιαγραφές.
 • Να επαληθεύει  τη συμμόρφωση των πιστοποιητικών πρώτων υλών και αναλώσιμων με τα ισχύοντα πρότυπα, κώδικες και προδιαγραφές.
 • Να αποφασίζει  σχετικά με την έγκριση εγγράφων ποιότητας που σχετίζονται με την κατασκευή συγκόλλησης (π.χ. NDT, δοκιμές υλικών, δοκιμές παραγωγής κ.λπ.).
 • Να αποφασίζει  με βάση τα έγγραφα ποιότητας (π.χ. NDT, δοκιμές υλικού, δοκιμές παραγωγής, κ.λπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται για την κατασκευή.
 • Να επαληθεύει  την επάρκεια της  ποιότητας των ραδιογραφικών φιλμ / RT (χωρίς ερμηνεία).
 • Να προσδιορίζει και να επαληθεύει  τις σχετικές τεχνικές NDT για μια συγκολλητή κατασκευή.
 • Να παράγει σχετικές εκθέσεις (reports) για όλα τα παραπάνω .

3. IWI-Level-B, International Welding Inspector Level Basic [IIW, EWF]/ Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων, Επίπεδο B


Ένας υποψήφιος που ολοκληρώνει το «Βασικό» επίπεδο εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, με συνολικά 102 εκπαιδευτικές ώρες, κατηγοριοποιημένες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακας, να διαθέτει γενικές γνώσεις εφαρμογής και θεωρίας συγκόλλησης και επιθεώρησης.

DiplomaPartΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεθνής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων / IWIP – Basic LevelΤεχνολογία Συγκόλλησης1. Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός17
2. Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση19
3. Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός5
4. Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής6
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Τεχνολογίας Συγκολλήσεων47
Επιθεώρηση Συγκόλλησης1. Διασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Ποιότητας στην Επιθεώρηση20
2. Δοκιμές Συγκολλήσεων και Σύνταξη Αναφορών18
3. Πρακτική Εξάσκηση στις Δοκιμές17
Σύνολο  Εκπαιδευτικών Ωρών Επιθεώρησης  Συγκολλήσεων55
Η εκπαίδευση της Τεχνολογίας Συγκολλήσεων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για τους Κατόχους διπλωμάτων IWE, IWT, IWS.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επιτρέπεται στον υποψήφιο να εκτελέσει αποτελεσματικά τις ακόλουθες εργασίες:

 • Να πραγματοποιεί Οπτικό Έλεγχο χωρίς βοήθεια, ώστε να εντοπίζει και να αξιολογεί κάποια ατέλεια συγκόλλησης, σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής.
 • Να επαληθεύει, να παρακολουθεί, και να κατανοεί όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συγκόλληση στην κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Να επαληθεύει  την επάρκεια των πληροφοριών σχετικά με τις αναφορές NDT (VT, PT, MT, RT, UT) για συμβατικές τεχνικές.
 • Να επαληθεύει τα δεδομένα και την επάρκεια των πιστοποιητικών υλικών (υλικά βάσης και πλήρωσης).
 • Να επαληθεύει την ταυτοποίηση και τη δυνατότητα επεξεργασίας των υλικών κατά τη διαδικασία κατασκευής.
 • Να επαληθεύει  τη συμμόρφωση των πρώτων υλών και των αναλωσίμων με τα ισχύοντα πρότυπα,  κωδικούς και προδιαγραφές.
 • Να επαληθεύει την εφαρμογή του WPS στην παραγωγή για συμβατικές εφαρμογές (π.χ. διεργασίες συγκόλλησης τόξου, χάλυβες κτλ ).
 • Να επαληθεύει την εφαρμογή των προδιαγραφών PWHT στην παραγωγή.
 • Να διεξάγει επιτόπια επιθεώρηση στις δοκιμές πιστοποίησης συγκολλητών, συμπεριλαμβανομένου της δοκιμής των δειγμάτων ή των δοκιμών παρτίδας.
 • Να διαβάζει και να κατανοεί ένα Σχέδιο Δοκιμών και Επιθεώρησης.
 • Να διαβάζει και να κατανοεί τα κατασκευαστικά σχέδια σε σχέση με τις δραστηριότητες επιθεώρησης.
 • Να συντάσσει αναφορές για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες , προς έναν  ειδικευμένο επόπτη.

4. Welding Senior Inspectors [ ISO/IEC 17024]/ Επιβλέποντας Επιθεωρητής Συγκολλήσεων


5. Witness Welding and Manufacturing Inspector (WWMI) [ ISO/IEC 17024] / Επιθεωρητής Κατασκευής και Επιτόπιας Εποπτείας.


6. Senior Welding Inspector for Marine Section (SWIM) [ ISO/IEC 17024]/ Ανώτερος Επιθεωρητής Συγκολλήσεων Ναυτιλιακού Τομέα


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με το training@wgi.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας